วิสัยทัศน์ (vision)

" เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม "
To be innovation leader in Health and Beauty products

 

 

พันธกิจ (mission)

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคมและปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค และร่วมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน กับพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองค์กร (Organisational culture)

สำนึกต่อหน้าที่               

มีสัจจะ

กตัญญู                           

รู้อ่อนน้อม

ยอมให้อภัย                 

ใส่ใจบริการ

ผสานใจเป็นหนึ่ง           

พึ่งพาธรรมะ

เสียสละเพื่อสังคม

Powered by MakeWebEasy.com