CSR (Corporate Social Responsibility)

บริษัทได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มูลนิธิหมอชาวบ้าน นิตยสาร
หมอชาวบ้าน วารสารคลินิกสถาบันโยคะวิชาการ และมูลนิธิรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยแพร่ข้อมูลสุขภาพด้วยสิ่งพิมพ์และสื่อ
ของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ  และการใช้สมุนไพรเพื่อ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ของครอบครัว และงบประมาณของประเทศเสริมสร้างสุขภาวะ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

image
Powered by MakeWebEasy.com